Tien miljoen voor overschakelen naar duurzame landbouw

Basisset kpi’s eind 2021 gereed

0
102
Voor minister Schouten is het voor ondernemers die de omslag willen maken naar een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, belangrijk of en hoe zij dit in bedrijfseconomisch opzicht voor elkaar kunnen krijgen.
Voor minister Schouten is het voor ondernemers die de omslag willen maken naar een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, belangrijk of en hoe zij dit in bedrijfseconomisch opzicht voor elkaar kunnen krijgen.

DEN HAAG Agrarische ondernemers die willen omschakelen naar duurzame landbouw kunnen later dit jaar financiële ondersteuning krijgen. Via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw van het Nationaal Groenfonds is in een eerste pilot tien miljoen euro beschikbaar.

Het verdienvermogen van duurzaam ondernemen staat centraal bij toekomstbestendige landbouw, schrijft minister Schouten in de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’ die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. ‘Voor ondernemers die de omslag willen maken naar een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, telt uiteindelijk de vraag of en hoe zij dit in bedrijfseconomisch opzicht voor elkaar kunnen krijgen.’ De minister stelt dat er inmiddels stevige stappen gezet zijn in de omslag naar kringlooplandbouw. ‘Van begin af aan was duidelijk dat dit een kwestie is van jaren. Daarom is het belangrijk de lange termijn voor ogen te houden en samen met de sector, ketenpartijen en de overheid vast te houden aan de ingezette koers.’

Kpi’s
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat de komende tijd samen met ketenpartijen, kennisinstellingen en de experimenteergebieden een set van indicatoren ontwikkelen waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen om hun bedrijf in te richten naar de principes van kringlooplandbouw. Aan de hand van kritische prestatie indicatoren (kpi’s) kunnen boeren zelf meten of zij op koers liggen voor wat betreft de doelstellingen op bijvoorbeeld klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Zij kunnen op die manier ook bepalen welke aanpassingen, passend bij het bedrijf, nodig zijn om nog betere resultaten te realiseren. En uiteindelijk maakt dit het ook mogelijk boeren te belonen voor de prestaties die zij leveren. Het streven is dat er eind 2021 een ‘basisset’ van kpi’s gereed is.

Pachten
Naast financiële ondersteuning is er ook ruimte nodig om te experimenteren met kringlooplandbouw. Staatsbosbeheer is vanaf 2018 gaan experimenteren om de overeenkomsten die het met (bestaande en nieuwe) pachters heeft natuurinclusiever te maken of hen op andere manieren te helpen bij een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dat kan door pachters via langduriger overeenkomsten meer zekerheid te geven en begeleiding te bieden, in ruil voor een bedrijfsvoering die meer rekening houdt met natuur, landschap en het vergroten van de biodiversiteit.
Op dit moment zijn veertien experimentovereenkomsten afgesloten die natuurinclusieve landbouw mogelijk maken. De komende twee jaar kunnen daar nog 26 bij komen, wat het totale areaal onder ‘natuurinclusieve pachtvoorwaarden’ op ruim 4000 hectare brengt. Dat is gelijk aan ongeveer 10% van het totale areaal dat Staatsbosbeheer verpacht.

Reageer op dit bericht

Please enter your comment!
Please enter your name here